Cpplus

Cpplus

Cisco

Cisco

Cyber Power

Cyber Power

Cabinet Battery BPSE240V47A

48.375.000 

Battery cabinet sử dụng phù hợp cho mã sản phẩm sau:
Online OLS6000E/ OLS10000E models
Thời hạn bảo hành: 24 tháng